ORGANISATIONSUTVECKLING

Vad är det som gör att organisationer, team och personer är högpresterande?

Ett antal faktorer påverkar resultatet såsom till exempel visionen, målbilden och strategin som bidrar till att stärka motivationen hos medarbetarna att bidra med det där lilla extra som krävs för att prestera bättre. Organisationen, ledarskapet och kultur, ett tydligt ledarskap med värderingar ger en stark kultur och skapar sammanhållning.

Företagets samlade kompetens och dess arbetsprocesser skapar en effektiv organisation som klarar av att leverera det marknaden önskar och har behov av. Arbetsmiljön och hälsan, friska medarbetare är mer effektiva än de som ofta är sjuka. Arbetsmiljön består av såväl den fysiska arbetsplatsen som den psykossociala dimensionen av arbetet. Hälsan och välmåendet hänger ihop med hela livspusslet som tex stress,kost, motion men även med en känsla av att ingå i ett sammanhang. Omställning, det handlar om att kunna ställa om organisationen i olika situationer, inte alltid om nedskärningar utan likväl en omorganisation eller nya prioriteringar utifrån marknadens nya krav. MYP arbetar med helheten och de olika delarna. Utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsyr vi ett upplägg.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Ledarskapet har avgörande betydelse för organisationen och resultatet

Hur engagerar och motiverar man medarbetarna? Hur leder man mot gemensamma mål? Hur möter man förändringar? Hur skapar man en organisationskultur med synsätt, värderingar och beteenden som stärker företagets konkurrenskraft genom goda prestationer?

Varje chef och ledningsgrupp har då och då behov av att belysa sin egen roll. Att leda en grupp människor i rätt riktning är oftast både stimulerande men också väldigt krävande. Det är många saker en enskild chef och/eller en ledningsgrupp måste klara av. Det kan vara allt ifrån att hantera en omorgani- sation, lägga värdegrund, hantera stress, vara problemlösare, hålla utvecklings- samtal, ge konstruktiv feedback, osv. MYP tar fram ett skräddarsytt program för ledningsgruppen i samarbete med uppdragsgivaren. Beroende på vad det önskade resultatet är kan det tex innehålla personlighetstester, grupphandled- ning, workshops samt individuell chefscoaching.

HANDLEDNING FÖR GRUPP

Ibland behöver en grupp hjälp utifrån för att hitta ett fungerande sätt att arbeta tillsammans

Det kan vara en helt ny grupp som så snabbt som möjligt behöver hitta fungerande arbetssätt eller en grupp som arbetat länge tillsammans och som behöver se över sina inbördes relationer, sin kommunikation, hur de organiserar sitt gemensamma uppdrag eller öka sin effektivitet och prestation tillsammans.

Omfattning och fokus bestämmer vi tillsammans. Handledning bidrar till att gruppen:
  • Blir mer effektiva tillsammans.
  • Optimerar gruppens gemensamma resurser.
  • Får tid och utrymme för reflektion, individuellt och gemensamt.
  • Utvecklar sin kommunikation som i sin tur ger smidigare och bättre relationer.
  • Ökar individers självkännedom.
  • Får ökad kunskap om gruppdynamik och hur beteenen påverkar en grupp.
  • Lär sig att ge och ta emot feedback.
  • Kompetensutvecklar individen genom att ta del av övriga gruppens kunskaper.
  • Lär känna varandra vilket ger möjlighet till ökat och mer effektivt samarbete.
  • Förebygga stress och påfrestning.
om-oss

KRIS OCH KONFLIKTHANTERING

Inom företag och organisationer förekommer konflikter och samarbetssvårigheter i olika omfattningar

Ibland handlar det om problem i grupper och ibland om individer.

MYP arbetar förebyggande med organisationens sätt att fånga upp konflikter samt direkt med de samarbetssvårigheter och konflikter som finns. Varje företag och situation är unik. Det finns ofta flera sätt att angripa problemen. Uppdragen anpassas därför alltid till företaget och situationen utifrån en dialog med uppdragsgivaren.

Workshops & Föreläsningar

MYP ger workshops och föreläsning inom bland annat arbetsglädje, hållbart ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och motivation. Alla workshops och föreläsningar skräddarsys efter er organisations behov och önskemål.